CRONFA APEL BRYAN DAVIES

 

Home
Donation
Profile
Contact
Digwyddiadau
Forum
Hwyl
English
 
Home

PROFFIL

BRIAN “YOGI” DAVIES

“Pwy di’r boi newydd ma’?”

“ Duw rhyw foi o Cerrig, footballer di cael cerdyn coch neu wbath ac isio cadw’n ffit tra mae o banned”

“ Neith o yn iawn fel winger i’r ail dîm os sticith o hi”

Dyma oedd cyflwyniad Brian i Glwb Rygbi’r Bala neu a ddylid deud wrth edrych yn ôl cyflwyniad Clwb Rygbi’r Bala i “Yogi”?
Yn sicr fuodd y “footballer “o Cerrig ddim yn hir yn dangos ei sgiliau gyda’r bel hirgron ai
ddawn naturiol i ddarllen y gêm a “ bod yn y lle iawn ar yr amser iawn”.

Yn wir yn ei dymor cyntaf 1985 - 1986 enillodd dlws y “ Chwaraewr mwyaf addawol” Fel deudodd yr hyfforddwr Bob Thomas “ I think he’s here to stay”.Fues di erioed mor agos i dy le rhan Bob.

Roedd gan y Bala ddau Brian yn ganolwyr yn ystod y blynyddoedd nesa, cyfnod llwyddiannus iawn yn hanes y clwb. Brian “Yogi” Davies a Brian Lloyd y gofaint o Lanfor. Ni ellir honni o bell ffordd mai dyma'r ddau fwyaf gosgeiddig na chwim a wisgoedd y crysau 12 ac 13 ers i William Webb Ellis afael yn y bel a rhedeg efo’i am y tro cyntaf yn 1876 ond fel y tystiodd ambell i ganolwr roedd ceisio mynd drwy’r ddau yma fel rhedeg i wal frics.Yr un oedd y gri pan oedd y ddau yn cyfuno i ymosod ( hyn yn ddibynnol ar faint o bêl oedd yn dod gan y maswr Robin “ Penlan” Roberts. Clywid ambell i derm fel “ Brick shithouses” ac “ after you”!!!!

Dyma wrth gwrs amser y tripiau chwedlonol i’r “South”i gystadlu yn y Brewers Cup. Roedd “Yogi” ynghanol y gyflafan bob amser ar y maes neu yn y bar!! Ac yn wastad yn un o’r criw olaf
i’w throi hi am y gwely. Yn wir roedd ei allu i yfed Ginis yn chwedlonol ac er nad yn meddu ar allu cerddorol ( yn bendant ni fyddai Simon Cowell yn ffan) roedd wastad yn aelod blaengar o gôr meibion y côr feistr G Rhys Jones a ddiddanodd gydau dehongliad chwaethus o Myfanwy a “ The piano man” mewn clybiau rygbi o Raglan i Rigos ac mewn un clwb i ddynion oedd yn hoffi ei gilydd yng Nghaerdydd !!!!! Ar y cae neu yn y bar doedd Yogi ond yn gallu rhoi 100%.

Childrens card to Yogi

Ymhen amser daeth yn gyfyngyngor ar y clwb – dim Prop pen tyn. I ateb yr alwad ac i ddangos ei ymrwymiad dyma gael gwirfoddolwr- Brian “ Yogi” Davies.
Er nad yn meddu ar gorff a oedd yn naturiol i brop pen rhydd ( fel arfer maen nhw’n dew a hyll ac eithaf “static”) roedd “ Yogi” yn meddu ar gryfder mwy na’r cyffredin ac yn bwysicach- calon fel arth.
Oherwydd ei fod yn meddu ar gorff oedd yn cael ei ystyried yn fychan o gorff roedd rhaid iddo ddysgu ei grefft yn gyflym iawn er mwyn goroesi ym mrawdoliaeth dywyll y rheng flaen. Treuliwyd oriau lawer ar y peiriant sgrymio yn ymarfer gan wthio Land Rovers a thractorau o gwmpas y maes ymarfer. Eto doedd “Yogi” ond yn gallu rhoi 100% mewn glaw hindda rhew neu eira ni fethai byth ymarfer ar unrhyw gyfrif a gosododd esiampl amhrisiadwy i nifer o rai llai ymroddgar.
Y mae sylwadau aelodau rheng flaen clybiau eraill yn dweud cyfrolau am yr amser pan oedd 5 blaen y Bala yn rhan o chwedloniaeth rygbi’r gogledd.

“ Roedd y diawl yn rhoi mhen i yn y mwd bob tro”
“Iesu roedd ganddo binsiad fel cranc”

“Ouch”

Un o bleserau mawr Yogi oedd gweld y gwrthwynebwyr yn cymryd llinell yn lle sgrym neu orfod newid props am nad oeddynt yn gallu byw efor “ footballer o Cerrig”
Roedd yn bleser gweld y wen ar ei wyneb fel cath wryw ar nos Sadwrn pan oedd yn codi o’r sgrym.
Fel roedd y blynyddoedd yn pasio roedd chwaraewyr yn mynd a dod ond er iddo ei hun fentro i fyd y fodrwy gyda Sue ( roedd angen plismones i’w gadw mewn trefn) a dod yn dad I Ilan a Teleri roedd Yogi rhywsut yn gallu cael amser i roi 100% iddynt hwy yn ogystal ar 100% arferol ir Clwb.

Tros y blynyddoedd diwethaf datblygodd y clwb i gynnal timau dan 9 i dan 19 ac roedd ymrwymiad “Yogi” i hyfforddi ac i rannu ei brofiad ai weledigaeth a’r bobol ifanc yma yn amhrisiadwy ac yn rhoi esiampl berffaith o “role model” iddynt ac i ddysgu sgiliau a hunan ddisgyblaeth iddynt.

Mae rhaid bod ganddo 36 awr ymhob diwrnod oherwydd roedd yn hyfforddi, ymarfer ei hun, chwarae ar ddydd Sadwrn, goruchwylio gemau'r plant ar y Sul, torri gwair, marcio’r cae, tad a gwr ac mewn gwaith llawn amser yn Ifor Williams.

Yn y blynyddoedd diwethaf daeth i’r adwy eto gan symud o brop i chwarae bachwr eto gyda’r un ymroddiad ar un egni.

 

Nid hawdd yw rhoi mewn geiriau gyfraniad y “footballer o Cerrig” i Glwb Rygbi’r Bala na chwaith ein dymuniad ni fel cyd aelodau a chwaraewyr a ffrindiau i’w weld yn ôl yn ein mysg. Efallai mai un o aelodau dy dim dan 9 di “Yogi” sydd yn crisialu teimladau pawb ar hyn o bryd

“Brysiwch wella yncl Yogi - chi di coach gora da ni erioed wedi gael - da chi’n ffrind i ni.

O enau plant bychain!!!!!!Website designed & hosted by
Boyns Information Systems Ltd
  Cysylltwch:
email - mail@bryandavies.org.uk